S?kca Sorulan Sorular

SIKCA SORULAN SORULAR


1) Elektrik Dag?t?m Sirketi ar?zal? sayac?m?n Uretici firma veya Servisi taraf?ndan degistirilmesini istiyor. Ne yapmal?y?m?
Kullanmaya baslad?g?n?z KAAN marka elektronik elektrik sayac?n?z?n sahs?n?za ait oldugunu ve garanti suresi icerisinde ar?zalanmas? halinde Basari Teknoloji taraf?ndan ya tamir edilerek size iade edilecegi tamir edilemeyecek durumda ise yenisi ile degistirilecegini unutmay?n?z.

Elektrik dag?t?m sirketleri size yeni bir sayac ald?r?lmas? icin zorlayamaz. Zorlanman?z halinde EPDK Musteri hizmetleri yonetmeligi Madde 18 de;

“MADDE 18 — (1) Sayac?n ar?zalanmas? veya olcme hassasiyetinden suphe edilmesi halinde, ilgili tuzel kisi veya musteri taraf?ndan sayac?n kontrolu talep edilebilir. Bu talep, dag?t?m lisans? sahibi tuzel kisi taraf?ndan 3516 say?l? Olculer ve Ayar Kanunu hukumleri cercevesinde kars?lan?r ve olusan bedeller talep sahibi taraf?ndan odenir.

(2) Sayac?n yerinden sokulmesi durumunda; sokulen sayac?n yerine dag?t?m lisans? sahibi tuzel kisi taraf?ndan gecici olarak, asgari sokulen sayac?n fonksiyonlar?n? yerine getirecek nitelikte bir sayac tak?l?r. Ancak, gecici olan bu uygulama bir aydan fazla olamaz. Sokulen sayac?n yeniden kullan?lamaz durumda olduguna iliskin bir tutanag?n tuketiciye ibraz? halinde, tuketici taraf?ndan temin edilen veya tuketicinin kabul etmesi halinde dag?t?m lisans? sahibi tuzel kisi taraf?ndan temin edilen ve bedeli tuketici taraf?ndan odenen yeni bir sayac tak?l?r.” denilmektedir.

Ayr?ca,10 Aral?k 2010 Tarihli ve 27781 Say?l? Resmi Gazetede yay?mlanarak yuruluge giren 2898 say?l? EPDK karar? geregi, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren her sokme takma islemi icin tek ve uc fazl? sayaclar icin 18,6TL+KDV=22,00TL; trafolu bagl? sayaclar icin ise 26,80Tl+KDV=31,60TL; aboneden tahsil edilecektir.

Tum elektrik dag?t?m sirketleri EPDK yonetmeliklerine ve kararlar?na gore hareket etmek zorundad?r.

Ar?zal? sayac?n?z?n yerine yeni bir sayac al?p almaman?z sizin vereceginiz karara bagl?d?r. Yeni bir sayac alman?z halinde, eski sayac?n?z? Elektrik Dag?t?m Sirketine b?rakmay?n?z. Ar?zal? oldugu soylenen sayac?n?z? servisimize gondermeniz halinde garanti kapsam? icerisinde firmam?z siz musterilerimizin sayaclar?na servis hizmeti verilmeye devam edecektir.

Yukar?daki nedenlerle, ar?zal? sayac degisim islemleri kanunen bagl? bulundugunuz elektrik dag?t?m sirketlerince yap?lmal? ve ar?zal? sayac kontrol edilmek uzere sayac?n fatural? sahibi veya mal sahibi(abone) taraf?ndan uretici firmaya gonderilmelidir. Bu islem icin bagl? oldugunuz Elektrik Dag?t?m Sirketine muracaat ediniz.

Ar?zal? oldugu idda edilen sayac?n sahibi;
1) Ar?zal? sayac?,
2) Elektrik Dag?t?m Sirketi’nden al?nan sokme takma belgesini,
3) Garanti belgesini,
4) Ac?k adresini,
5) Telefon numaras?n?,
6) T.C. kimlik numaras? bilgilerini ucreti al?c?dan kars?lanmak uzere
ARAS kargo ile garanti belgesinde yazan Merkez servis adresimize gondermelidir.

Ar?zal? sayac?n garanti kapsam?nda degerlendirilmesi icin oncelikle;
1) Kablo baglant? klemensinin yan?k olmamas?,
2) Montaj yerlerinin k?r?k olmamas?,
3) Sayac uzerinde d?s mudahaleden dolay? olusmus olacak bir mekanik hasar olmamas? ve
4) Sanayi Bakanl?g?na ait ayar muhurlerinin oynanmam?s ve/veya k?r?lmam?s olmas? gerekmektedir.

Sayac?n?z bagl? oldugunuz Elektrik Dag?t?m Sirketi taraf?ndan degistirilecektir. Bu islem icin Elektrik Dag?t?m Sirketine muracaat ediniz.

2) Kirac? olarak oturmakta oldugum evin Mekanik sayac?n? elektronik sayacla degistirmek istiyorum. Ne yapmam gerekmektedir?
Abone bir dilekce, elektronik sayac ve faturas? ile bagl? bulundugu bolgenin Elektrik Dag?t?m Sirketine muracaat ediniz.

KIRACI ISENIZ MEKANIK SAYACINIZI ELEKTRONIK SAYAC ILE DEGISTIRDIGINIZDE ESKI MEKANIK SAYACINIZI TEMIZ KAGIDI ILE BIRLIKTE GERI ISTEYINIZ. KIRALADIGINIZ EVI TERK ETMEDEN ONCE FATURASI SIZE AIT SAYACINIZI ALMAK ICIN BAGLI OLDUGUNUZ ELEKTRIK DAGITIM SIRKETINE MURACAATLA ESKI MEKANIK SAYACI YERINE TAKTIRARAK ELEKTRONIK SAYACINIZI YENI TASINACAGINIZ EVDE KULLANABILME HAKKINA SAHIPSINIZ. ELEKTRONIK ELEKTRIK SAYACINIZ ICINDE TEMIZ KAGIDI ALMAYI UNUTMAYINIZ!!

3) Sayac?n Tek Faz m? Uc Faz m? oldugunu nas?l anlayacag?m?
Mevcut elektrik saatlerinizin uzerinde sayac?n?z?n ne tip oldugu yazmaktad?r, sat?n almadan once bundan yararlanabilirsiniz.

4)Sayac nas?l tasarruf saglar?
Mekanik sayac sadece harcanan elektrik miktar?n? olcer ve tek tarife uzerinden fiyatland?rma yapar. KAAN ak?ll? sayac ise T.C.Enerji Bakanl?g?nca belirlenen zaman dilimlerine gore harcad?g?n?z elektrik miktar?n? olcer ve bu zaman dilimlerine ait tarifeye gore fiyatland?rma yap?l?r. Yogun elektrik harcamalar?n?z? tarifenin en ucuz oldugu zaman dilimlerine denk getirirseniz tasarrufunuz artacakt?r.

Halen kullan?lmakta olan tarifeli dilimleri fiyatlar? tarifesiz kullan?m fiyat?ndan T1(06:00-17:00)de %5 daha ucuz, T2(17.00-22:00)de %50 daha pahal? ve T3(22:00-06:00)de %50 daha ucuzdur. Yuzde verilen bu degerler yaklas?k olup; cok tarifeli fiyat konusunda “http://www.tedas.gov.tr” internet sitesindeki “2011 Tarifeleri/Ayr?st?r?lm?s tarife/ Tuketiciler icin (Guc Bedeli haric) Toplam Tarifeler” den abone tipine gore detayl? bilgi sahibi olabilirsiniz.

5) Halen kullanmakta oldugum Kaan Ak?ll? Sayac?m?n 101 veya 103 modellerinin(mesken tipi) yerine yeni modellerin c?kt?g?n? ogrenmis bulunmaktay?m. Eski sayac?m?n yeni asgari sartlara uygun olup olmad?g? ve uygun degilse yapmam gereken islemler hakk?nda bilgi verirmisiniz?
KAAN 101 veya 103 model eski diye adland?r?lan sayaclar?n?z 2000 senesinde yay?mlanan bir onceki asgari sartlara uymaktad?r. Elektrik dag?t?m sirketleri bu sayaclar?n aboneler ac?s?ndan kullan?m?n? engellememektedir. Halen kullanm?s oldugunuz sayac?n?z? kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, kullan?mda 10 y?l?n? dolduran sayaclar?n kanun geregi periodik kontrolunun yap?lmas? zorunludur. Sayac?n?z?n yerinden sokulerek gecici bir sayac tak?lmas? gereken ayar ve damga islemlerinin yap?larak tekrar yerine tak?lmak uzere elektrik dag?t?m sirketine verilmesi gundeme gelmektedir. Bu islemlere baslamadan once ilk(1) nolu sorunun cevab?n? okuman?z? oneririz.

6) Baz? gazetelerde c?kan yaz?larda eski tip elektronik sayac sahibi olanlar?n bayram veya hafta sonu tarifesinden yararlanamayacaklar? haberi dogru mu?
Soylentilere gore olusturulan yanl?s bilgilendirmeler hem sizi hemde sayac ureticilerini magdur etmektedir. Sayaclar?n?zda cumartesi ve pazar gunlerine ait tarife bulunmaktad?r. Elektrik dag?t?m sirketleri herhangi bir uygulama yapacaksa, sayaclar?n?z yerinden sokulmeden programlanabilecektir.

7) Ar?zalanan elektronik elektrik sayac?m?n garanti kapsam?nda degistirilmesi esnas?nda ELEKTRIK DAGITIM SIRKETI bu sene uretilmis sayac istemektedir. Bu dogru mudur?
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl?g?’n?n 4077 say?l? Tuketicini korunmas? hakk?nda Kanun’un 13. ve 31. maddelerine dayan?larak c?kar?lan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar?na Dair Teblig’in 6. maddesi ” ar?zan?n giderilmemesi halinde, uretici benzer ozelliklere sahip baska bir sanayi mal?n? tuketicinin kullan?m?na tahsis etmek zorundad?r.” seklindedir. Bu baglamda kullanm?s oldugunuz ar?zalanan sayac?n?z? varsa benzer sayacla degistirilmesi uygundur.

Ayr?ca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl?g?’n?n muhurlerinin gecerlilik suresi 10 y?ld?r. Bakanl?k muhurlerine sahip bir sayac muhurlendigi tarihten (uretim tarihinden) itibaren 10 y?l suresince kullan?labilir.

8 ) Yeni ald?g?m BA serisi sayac?m?n ekran? yan?p yan?p sonmektedir. Sayac?m ar?zal?m?d?r?
Sat?n alm?s oldugunuz BA serisi Elektronik Elektrik sayac? TEDAS onayl? olup; Elektrik dag?t?m sirketleri taraf?ndan Temmuz 2002 ay?nda belirlenen “YENI” asgari sartlara gore uretilmektedir. Klemens kapag?n?n bir defa ac?k olmas? halinde ekranda bir uyar? seklinde gorulmesi gerekliliginden dolay? ekran yan?p yan?p sonmektedir.

Sayac?n?z?n gostergesindeki tuketim bilgileri veya unlem seklindeki ikaz sembolu sayac?n?z?n kullan?ma al?nmas?ndan itibaren yan?p yan?p sonebilir. SAYACINIZ ARIZALI DEGILDIR. Tuketim bilgilerinin endeks okuma firmalar?nca Optik olarak ilk okunmas?ndan sonra bu uyar? gorunmeyecektir. Sayacta bulunan Elektrik Dag?t?m Sirketine ve Sanayi Bakanl?g?’na ait muhurlere kesinlikle mudahele etmeyiniz, kopartmay?n?z.

9) Sanayi tipi sayaclar?n teknik ozellikleri nelerdir?
KAAN OR D1: Direk baglant?l?, s?n?f 1 dogrulukta, 3x100Ampere kadar kullan?m? olan aboneler icindir. Cal?sma gerilimi 3×220/380 Voltdur.

KAAN OR T1: Trafolu baglant?l?, s?n?f 1 dogrulukta, kurulu gucu 66 kVA ve yukar?s? icin enerji ihtiyac? olan aboneler icindir. Cal?sma gerilimi 3X(57,7/100-220/380) Volt aras?ndad?r. Onaylanm?s projenize gore sadece Ak?m trafosu ile cal?sabilmektedir. Gerilim trafosu gerektirmez.

10) Sanayi tipi sayaclar?n kullan?ld?g? alanlar nelerdir?
KAAN OR D1: Kurulu gucu 66kVA ya kadar olan direk baglant?l? (Ak?m ve gerilim trafosuz) abonelerin kullan?m? icin uygundur. Sebeke gerilimden al?nan yerlerde yani A.G. icinde kullan?l?r.

KAAN OR T1: Kurulu gucu 66kVA dan fazla olan ve 600kVA ya kadar olan trafolu abonelerin kullan?m? icin tavsiye olunur. Mustakil trafolu tesisler icin O.G.’den veya A.G.’den olculmesine bak?lmaks?z?n abone olacaklarda kullan?l?r.

11) Sayaclar?n garanti suresi ne kadar?

Sayaclar?m?z?n Garanti suresi 3 y?ld?r. Sayac?n?z?n garanti kapsam?nda olmas? icin oncelikle;

1) Kablo baglant? klemensinin yan?k olmamas?,
2) Montaj yerlerinin k?r?k olmamas?,
3) Sayac uzerinde d?s mudahaleden dolay? olusmus bir mekanik hasar olmamas? ve
4) Sanayi Bakanl?g?na ait ayar muhurlerinin oynanmam?s ve/veya k?r?lmam?s olmas? gerekmektedir.

12) Batarya (Pil) omru ne kadard?r?

Hesaplanan batarya omru 10 y?ld?r. Ancak bataryan?n uretim hatas?ndan dolay? olusabilecek omur k?salmas? bu kapsam?n d?s?ndad?r.

13) Aktif, Reaktif olarak iki sayac?m?z mevcut, bu tur sayac?n?z var m??

Aktif, Induktif reaktif (Reaktif) ve Kapasitif reaktif(Ters reaktif) olarak var. Kapasitifi kullanmayabilirsiniz. Fiyat olarak degismiyor.

14) Ben bu sanayi tipi sayac? ald?g?mda ne gibi tasarruf saglar?m?
Cok tarifeli fiyat konusunda “http://www.tedas.gov.tr” internet sitesindeki “tarifeler”den bilgi sahibi olunuz. Tasarruf miktar? icin size tavsiyemiz sayac?n?z? degistirmeden cok tarifeli zaman baslang?clar?nda (T1:06:00; T2:17:00; T3:22:00) endeks bilgilerini okuyarak kay?t alt?na al?n?z. Bu verileri kullanarak cok tarifeli fiyatlarla carparak c?kan fiyat? eski duruma gore kars?last?r?n?z. Hesaplama size kabaca bir tasarruf miktar?n? verecektir. Yapt?g?m?z kaba hesaplamalara gore cal?sma saatlerinizde degisiklik yaparak, 06:00 ile 22:00 aras? %5 ve 22:000 ile 06:00 aras? %50’ye varan tasarruf saglaman?z mumkundur.

15) Isyeri ve ticarethaneler icin uygun olurmu?
Saat 22:00den sonra cal?san isyerleri icin onemle tavsiye ederiz. 2011 y?l? icin Cok tarifeli (gunduz-puant-gece) ayl?k birim elektrik fiyatlar? Turkiye Elektrik Dag?t?m A.S.nin “http://www.tedas.gov.tr” internet sitesindeki “2011 Tarifeleri/Ayr?st?r?lm?s tarife/ Tuketiciler icin (Guc Bedeli haric) Toplam Tarifeler”den abone tipine gore detayl? bilgi sahibi olabilirsiniz.

16) Sanayi sayac kullan?m?ndan indirim saglan?yordu. Meskenlerde KAAN sayac? kullan?rsak yine indirim saglanacak m??
Ayn? indirim devam edecek sadece gunun saat dilimlerine gore tarifelere uygun olarak fiyatlar? farkl?d?r. Tarife dilimlerine ait guncel birim fiyatlar? “http://www.tedas.gov.tr” internet sitesindeki “tarifeler” k?sm?ndan alarak hesaplayabilirsiniz.

17) Aktif/Reaktif Sayac?m?n direk ya da trafolu oldugunu nas?l anlayacag?m?
Faturan?zda rediktor carpan?z 1 ise sayac?n?z Direk baglant?l?d?r. Diger durumlarda trafoludur. Ayr?ca Sayac?n?z uzerinde 3…X/5 yaz?s? varsa trafoludur.

18) Mekanik sayac?m? elektronik sayacla degistirirsem prosedur nedir?
Abone bir dilekce, sayac ve faturas? ile bagl? bulundugu bolgenin Elektrik Dag?t?m Sirketine basvurur.

19) Sanayi sayaclar?n?z hem gerilim hem de ak?m trafolu olarak baglanabilir mi?
Sayaclar?m?za hem gerilim hem de ak?m trafolu veya sadece ak?m trafolu olarak iki farkl? baglant? yap?labilmektedir.

20) Baz? bolgelerde x/5 sadece aktif sayac kullan?yoruz. Bu tur sayac?n?z mevcut mu?
Hay?r.

21) Bu sayaclar? kendimiz nas?l okuyabiliriz?
Uzerinde bulunan dugmeler vas?tas?yla tarife dilimlerine gore yapm?s oldugunuz tuketim bilgilerine, tarih ve saat bilgisine ulasabilirsiniz. Yapman?z gereken tek sey sayac?n yan?nda size verilen kullan?m k?lavuzunda ac?klanan sekilde dugmelere basman?z.

22) Elektrik Dag?t?m Sirketi’nin tarifelerden benim sayac?ma uygun hangi tarife oldugunu nas?l anlayacag?m?
2010 y?l? icin Cok tarifeli (gunduz-puant-gece) ayl?k birim elektrik fiyatlar? Turkiye Elektrik Dag?t?m A.S.nin “http://www.tedas.gov.tr” internet sitesindeki “2011 Tarifeleri/Ayr?st?r?lm?s tarife/ Tuketiciler icin (Guc Bedeli haric) Toplam Tarifeler”den abone tipine gore detayl? bilgi sahibi olabilirsiniz.

23) Uc tarifeli (cok tarifeli) puant abonesi olmam icin ne yap?lmas? gerekiyor?
Uc tarifeli tuketime uygun bir adet elektronik sayac ve faturas?n? temin ediniz.
Bir dilekce ile bagl? oldugunuz abone sefligine elektronik sayac ve faturas? ile birlikte muracaat edilerek sozlesme yapman?z gerekmektedir.

Elektronik sayac? temin edilerek tesisata tak?lmas? hic bir sey ifade etmez, mutlaka “Uc Tarifeli Puant” tarife grubundan sozlesme yap?lmas? gerekmektedir. Dolay?s?yla farkl? fiyat uygulamas? bu tarife grubunu secen Abonelere uygulanmaktad?r. Ancak farkl? saat dilimlerindeki tuketimi olcmek icin elektronik sayaca ihtiyac bulunmaktad?r.

2010 y?l? icin Cok tarifeli (gunduz-puant-gece) ayl?k birim elektrik fiyatlar? Turkiye Elektrik Dag?t?m A.S.nin “http://www.tedas.gov.tr” internet sitesindeki “2011 Tarifeleri/Ayr?st?r?lm?s tarife/ Tuketiciler icin (Guc Bedeli haric) Toplam Tarifeler”den abone tipine gore detayl? bilgi sahibi olabilirsiniz.

24) Mekanik sayaclar?m?z? elektronik sayacla degistirmek zorunlu mudur?
Yururlukteki Elektrik Tarifeleri Yonetmeligi’ne gore elektrik aboneliginin mevcut oldugu meskenlerde sayac degisikligi zorunlu bulunmamaktad?r. Sadece abonenin istegine bagl? olarak degistirilebilir.

08 Aral?k.2000 tarih 24254 say?l? Resmi Gazete’de yay?nlanan Elektrik Ic Tesisat Yonetmeligi ile 08 Aral?k 2001 tarihinden sonra iskan? al?nm?s meskenlerde ilk kez enerji alacak olanlarda sayaclar?n puant tarifeli (cok tarifeli) elektronik sayac olmas? zorunlulugu bulunmaktad?r.

25) Sayac ar?zal? c?kmas? durumunda ne yap?lmas? gerekiyor veya nas?l bir yol izlenir?
Elektrik Dag?t?m Sirketi abonesi degilseniz: Ya 0 312 841 62 62 nolu telefonla veya teknoloji@basari.com.tr e-posta adresine bildirmeniz halinde yapman?z gerekenler taraf?n?za iletilecektir.

Elektrik Dag?t?m Sirketi abonesi iseniz :
Kullanmaya baslad?g?n?z KAAN marka elektronik elektrik sayac?n?z?n sahs?n?za ait oldugunu ve garanti suresi icerisinde ar?zalanmas? halinde Basari Teknoloji taraf?ndan ya tamir edilerek size iade edilecegi tamir edilemeyecek durumda ise yenisi ile degistirilecegini unutmay?n?z. Ilk (1) sorunun cevab?nda nelerin yap?lmas? gerektigi musterilerimizin degerlendirmesine sunulmustur.

K?sa surede cozulemeyen sorunlar?n?z olmas? halinde teknoloji@basari.com.tr adresine sikayetinizi bildiriniz. Firmam?zca yap?lmas? gereken en k?sa surede yap?lacak ve size bilgi verilecektir.

26) Yerinde mudahale icin ar?za servisiniz var m??
Sayaclara yerinde mudahale yapma yetkimiz yoktur. Bu yetki Elektrik Dag?t?m Sirketine aittir.

27) Mekanik olarak 3×20(60)A ve 3×30(75)A sayaclar?m?z mevcut elektronik sayac kullanmak istiyoruz hangi sayac?n?z kullan?l?r?
BA 3116, BA 3116FX ve BA 3118 sayaclar?m?zdan birini sozkonusu mekanik sayaclar?n yerine kullanabilirsiniz.

28) Trifaze elektronik sayac?n?z reaktif mekanik sayacla beraber kullan?l?yor mu?
Hicbir aktif elektronik sayac, reaktif mekanik sayacla beraber kullan?lamaz. Hatal? olcum yapmas?na neden olur. Bunun icin size aktif, hem reaktif olarak okuyabilen KAAN sanayi tipi sayaclar?m?z? kullanman?z? oneririz.

29) Ayl?k elektrik fiyatlar?n? nereden ogrenebilirim ?
2010 y?l? icin Cok tarifeli (gunduz-puant-gece) ayl?k birim elektrik fiyatlar? Turkiye Elektrik Dag?t?m A.S.nin “http://www.tedas.gov.tr” internet sitesindeki “2011 Tarifeleri/Ayr?st?r?lm?s tarife/ Tuketiciler icin (Guc Bedeli haric) Toplam Tarifeler”den abone tipine gore detayl? bilgi sahibi olabilirsiniz.

30) Uc tarifeli puant uygulamas?nda zaman dilimi ve birim fiyatlara yans?mas? nas?ld?r ?
Bu tur abonelerde:
T1> (06.00-17.00) aras? “gunduz”, 11 saat ucuz tarife(yaklas?k %5 ucuz);
T2> (17.00-22.00) aras? “puant”, 5 saat pahal? tarife (yaklas?k %50 zaml?);
T3> (22.00-06.00) aras? “gece”, 8 saat ucuz tarife (yaklas?k %50 ucuz) fiyatlarla fatura c?kar?lmaktad?r.

2011 y?l? cok tarifeli ayl?k birim elektrik fiyatlar? icin Turkiye Elektrik Dag?t?m A.S.nin “http://www.tedas.gov.trl” internet sitesindeki “2011 Tarifeleri/Ayr?st?r?lm?s tarife/ Tuketiciler icin (Guc Bedeli haric) Toplam Tarifeler”den abone tipine gore detayl? bilgi sahibi olabilirsiniz.

31) Sayac?m?n ekran? yan?p yan?p sonmektedir. Sayac?m bozuk mu?
Sayac?n?z ar?zal? degildir. Ilk optik okuma sonras? duzelecektir.

32) Sayac?m tak?ld?g?ndan beri okunmad?. Bu sure yaklas?k bes ay oldu. Elektrik Dag?t?m Sirketinin uygulad?g? en son zaml? tarifeden fatura kesilirse magdur durumda olacag?m. Ne yapabilirim?
Oncelikle ilgili Elektrik Dag?t?m Sirketine faturalar?n?z?n gelmedigine dair bir yaz?l? muracaatta bulunman?z? oneririz. Elektrik Dag?t?m Sirketi taraf?ndan abonelere kesilen fatura ilgili abonenin iki tarih aras?ndaki tuketimlerini kapsar.
Elektronik sayac kullan?yorsan?z , sayac?n?z son 12 ayl?k tuketim verilerinizi kay?t alt?nda tutmaktad?r. Elektrik Dag?t?m Sirketi sayac?n?z? optik olarak okundugunda eski aylara yonelik tuketimlerinizi ogrenilebilecektir.
Mekanik sayac kullan?yorsan?z , fatura bedelinizde iki okuma tarihi aras?ndaki aylara ait fiyatlar gecerli olacakt?r. Faturan?z en son fiyattan kesilmemektedir.

Ornegin elektronik sayac?n?z? 09.01.2010 tarihinde takt?rd?ktan sonra hic fatura gelmemis olsun; her aya kars? gelen gun say?s? ile o aya ait ucretler carp?larak ayl?k bazda hesaplan?r. Daha sonra iki okuma tarihi aras?ndaki ayl?k harcamalar?n?z toplanarak fatura bedeliniz ortaya c?kar. (Faturan?z en son fiyattan kesilmemektedir.)
Ilk okuma tarihi: 09.01.2010 ….. Son okuma tarihi: 09.06.2010

TARIH                                 Gun say?s?
Ocak 2010                                22
Subat 2010                               28
Mart 2010                                  31
Nisan 2010                              30
May?s 2010                               31
Haziran 2010                            9

33) Elektronik sayac takt?rd?rd?m. Muracaat dilekcemde cok terimli tarifeden yararlanmak istiyorum seklinde belirtmeme ragmen faturam toplam tutar uzerinden gelmektedir. Ne yapmam gerekiyor?
Faturan?z?n cok terimli tarifeden kesilmesi icin bagl? bulundugunuz muessese abone islerine bir dilekce ile muracaat ederek yap?lan yanl?sl?g?n duzeltilmesini istemelisiniz. Bu islemi Fatura tarihinden itibaren en cok 7 gun icerisinde yapmal?s?n?z. Gun gecirmeniz halinde dilekceniz bir sonraki fatura doneminde isleme konacakt?r. Genede takip etmeyi unutmaman?z? oneririz.

34) Elektronik sayac?m?n kullan?m suresi bu sene doluyor. Elektrik dag?t?m sirketi sayac?m?n kontrolunu yapt?rmam icin yeni bir sayac alarak tekrar muracaatta bulunmam gerektigini bildirmektedir. Ne yapmam gerekiyor?
T.C.Sanayi Bakanl?g? taraf?ndan yay?mlanan ve yururlukte olan kanun ve yonetmeliklere gore sayac?n?z?n her on senede bir defa periodik muayenesinin ilgili elektrik dag?t?m sirketi taraf?ndan yap?larak/yapt?r?larak tekrar yerine tak?lmas? zorunludur.

Eger kullan?lamayacak kadar ar?zal? olmas? halinde taraf?n?zca yeni bir sayac alarak tekrar tak?lmas? icin muracaat etmeniz gerekecektir. Bu tip islemler icin ilk(1) sorumuzun cevab?n? okuyarak karar vermenizi oneririz.

Poi, come per caso appoggiamo la nostra mano sul suo ginocchio, o sul braccio, per qualche secondo, deve sembrare un contatto disinteressato, lui fara finta di niente, ma sicuramente dentro saranno fiamme.

A livello di sistema nervoso la caffeina e uno stimolante:

Infatti, sono state confrontate lo stato di salute di donne che assumevano nuovi ormoni progestinici, o contraccettivi di vecchia generazione, o volontarie che non facevano uso di farmaci acquisto kamagra on line anticoncezionali.

Al suo risveglio non ricordava assolutamente nulla dell’accaduto.

“ma ogni volta con la stessa gallina?” e si senti rispondere:

Attenti alle pillole ritardanti in ogni caso bisogna stare attenti alle terapie fai da te e/o con farmaci recuperati online per almeno due validi motivi.

La terapia comportamentista la terapia comportamentista si focalizza sul sintomo, che viene considerato come la conseguenza di un apprendimento disadattivo, a cui va contrapposto un adeguato riapprendimento.

Si stima che l’aglio cotto perda fino al 90% delle sue proprieta salutari:

Il calo del desiderio e giudicato un problema serio soprattutto dagli over 54 anni (83%) oppure da quegli uomini che sono impegnati in una relazione da piu di 20 anni (79%).

Aucun produit externes peuvent etre pris pour acquis jusqu’a ce que vous n’etes pas soucieux de leur sante.

Beaucoup d’engrammes viagra achat quebec caches, pendant l’erection, l’elephantiasis ils s’accumulent en maladie les raisons de acheter cialis en ligne forte hypersensibilite parfois d’une hernie scrotale.

Notez que ce mp3 d’hypnose sur le acheter cialis par internet theme de la sexualite est en vente uniquement sur la cyberboutique mp3-auto-hypnose.com.

Il affirmera plus tard que cette vitamine peut prevenir les maladies cardiovasculaires, en se basant notamment sur le constat que les animaux qui fabriquent eux-memes la vitamine c ne connaissent pas ces maladies.

Au meme titre que nous reconnaissons l’existence des licornes, des sirenes et des sphinx comme des produits de l’imagination mythologique, nous continuons pourtant d’y referer achat cialis securise et d’en parler comme si nous en avions deja vu.

Grand nombre de problemes dans cialis france la vie sexuelle se pose en raison de la mauvaise habitude de fumer.

Dans la periode creee cialis acheter pharmacie a partir de la relation amoureuse, et ainsi vagin environnement alcalin de nettoyage.

Il suffit d’une cuillere a soupe de cette force ne serait pas vous laisser jusqu’au matin.

Quand la voie no/gmpc est activee a la suite d’une stimulation sexuelle, l’inhibition de la pde5, par les medicaments inhibiteurs de la pde5, entrainent une augmentation des concentrations de gmpc et donc un afflux sanguin dans les tissus peniens.

Anche i grassi svolgono un ruolo significativo durante le competizioni e lo stesso vale per le vitamine, i sali minerali e i principi attivi vegetali.

Oppure viceversa che sia stata la diminuzione dei sentimenti a rendergli possibile un’erezione completa.

Perche mai dovresti accontentarti delle solite sensazioni quando, con qualche centimetro in piu, puoi conquistare prezzo cialis in svizzera comprare cialis generico contrassegno l’ammirazione di tutte le tue donne.

Quindi non devi cercare l’erezione ma lo stato d’animo di chi sta per assaporare un fresco, profondo piacere sessuale.

Subito appare la personalita intensamente conflittuale della cialis soft generico 20 mg donna, quasi teatrale nelle proprie manifestazioni.

“se papa e un uomo e io sono cialis soft tabs una donna, per farmi amare da papa dovro cercare di essere come la mamma”.

La pubblicazione e ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialita dell’informazione e sempre nel rispetto della dignita della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Potete arrivare assieme all’orgasmo senza coito ed imparare ad eccitarvi ed a darvi piacere a vicenda.

Il vantaggio principale di vigrax a? il fatto che consiste di sostanze che stimolano la circolazione sanguigna all’interno del pene e lo rendono pia? sensibile.

In italia sono state intercettate partite di ricariche per sigarette elettroniche contenenti cialis generico en farmacia benzene.

Il principale meccanismo di efferente percorso di erezione — parasimpatico nervi splancnici pelvici.

Valorizzazione dei prodotti cialis costo ufficiale – migliori pillole di aumento del maschio in stazioni di servizio.

Il paziente che dovra essere sottoposto al trattamento farmacoprotesico va adeguatamente istruito dallo specialista, andrologo o urologo, sulla tecnica di somministrazione del farmaco.

Si chiede che in previsione di un eventuale riconoscimento delle medicine non convenzionali sia effettuato uno studio approfondito per quanto concerne l’innocuita, l’efficacia, il campo di applicazione e il carattere integrativo ovvero alternativo di ciascuna medicina non convenzionale.

La malattia coronorica, che spesso si traduce in infarto, uccide piu gli uomini che le donne.

Avrete bisogno di 2 cucchiai pozioni per preparare una tazza di acqua bollente e sfaccettato insistere brodo per circa un’ora.

Gengive, legamenti e vasi sanguigni, per la risposta immunitaria dell’organismo alle infezioni, per la guarigione delle ferite e l’assorbimento di ferro dal tubo digerente.

Il prodotto viene spedito da paesi cialis generico in farmacia in italia quale il cialis comprare on line canada, il messico, l’inghilterra o l’india.

Di conseguenza, la vagina si restringe, diventa meno elastica e lubrificata, con conseguente penetrazione dolorosa, alterando cosi il modo in cui la coppia vive il piacere sessuale.

Il disturbo provoca difficolta nei rapporti sessuali quando addirittura non li cialis farmacia en madrid rende impossibili o dolorosi”.

Mentre il bambino si sviluppa nell’utero della madre (intrauterino).

Per arrivare a queste conclusioni, gli studiosi hanno introdotto un gruppo di persone sane, che non facevano attivita fisica, a un programma di esercizi.

Un insieme di forma e materia, che non possono essere separate, in quanto cialis prezzo a confezione componenti logiche.

Gli esseri umani possiedono 46 cromosomi ereditandone 23 da ogni con individui gli genitore nuovi farmaci per l erezione prof.

Per cercare di porre diagnosi di de bisogna considerare diversi aspetti eziologici che possono interessare uno o entrambi i partner.

Se raggiungi 0 di vita (pv), cialis 5 mg precio argentina il tuo giocatore e rimosso dalla battaglia.

Per un italiano su due e sindrome da rientro, con malumore e tristezza.

Votre effet maximal se produit dans le corps 8 a 14 lasilix pas cher Vitry-sur-Seine horloge apres l’ingestion.

Apres les refugies syriens dans les pays voisins, et Pau en particulier les victimes des guerres en Afghanistan entrer en Europe.